Kauno regiono kredito unijos pakartotinio eilinio narių susirinkimo įvykusio 2022 m. balandžio 11d. priimti nutarimai

Visos aktualijos 2022 04 12 2022 04 12

Kauno regiono kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo įvykusio 2022 m. balandžio 11 d. priimti nutarimai:

1. 2021 m. Vidaus audito tarnybos ataskaita įvertinta teigiamai.

2. 2021 m. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.

3. 2021 m. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.

4. 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projektas įvertintas teigiamai. 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys įvertintas teigiamai. Tvarka dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) įvertinta teigiamai.

5. Patvirtinta 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata.

6. Išrinktas Paskolų komiteto narys.

7. Suteikti įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimu kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Sprendimas galioja iki valdybos kadencijos pabaigos.

8. Pritarta dėl Kredito unijos įstatų pakeitimo.

9. Pritarta pristatytiems veiksmams, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.

10. Informuoti visuotinio narių susirinkimo dalyviai apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir mažinimą, atsižvelgiant į patirtus nuostolius.

Išsamiai su priimtais nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais Kauno regiono kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Kęstučio g. 27, Kaunas. 

Teikti informaciją apie įvykusį susirinkimą įgaliota Kauno regiono kredito unijos administracijos vadovė Neringa Mikulėnienė, tel. +370698 56235, el. p. neringa@kaunounija.lt

Pagarbiai,

Kauno regiono kredito unija