PRANEŠIMAS apie eilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimą

Visos aktualijos 2023 03 17 2023 03 17

PRANEŠIMAS

apie eilinio visuotinio narių susirinkimo sušaukimą

2023 m. kovo 17 d.

Kaunas

Informuojame, kad 2023 m. balandžio 10 d. 15:00 val. adresu: Kęstučio g. 27, Kaunas, šaukiamas eilinis visuotinis KAUNO REGIONO KREDITO UNIJOS (į/k 110085466) narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. 2022 m. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. 2022 m. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. 2022 m. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. 2022 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

8. Įgaliojimų suteikimas valdybai jos kadencijos galiojimo laikotarpiu priimti sprendimus dėl disponavimu kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

9. Kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

10. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.

11. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, atsižvelgiant į sukauptus nuostolius.

Rekomenduojame kredito unijos nariams pasinaudoti galimybe visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais balsuoti raštu iš anksto, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti Kauno regiono kredito unijos interneto svetainėje adresu www.kaunounija.lt bei Lietuvos centrinės kredito unijos interneto svetainėje www.lku.lt arba klientų aptarnavimo vietoje adresu Kęstučio g. 27, Kaunas arba galite kreiptis e.paštu info@kaunounija.lt.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2022-04-10 d. 14:00 val. paštu nurodytu adresu, Kęstučio g. 27, Kaunas, arba nuskenuotus, pasirašytus kvalifikuotu el.parašu, atsiųsti el.paštu: info@kaunounija.lt.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2023 m. balandžio 17 d. 15 val. numatant tą pačią darbotvarkę. 

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Neringa Mikulėnienė, tel. Nr. +370 698 56235, el.paštas: neringa@kaunounija.lt

Kauno regiono kredito unija