Kauno regiono kredito unijos pakartotinio eilinio narių susirinkimo įvykusio 2023 m. balandžio 17 d. priimti nutarimai

Visos aktualijos 2023 04 18 2023 04 18

Vadovaujantis LR Kreditų unijų įstatymu informuojame, kad 2023.04.17 d. įvyko Kauno regiono kredito unijos pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti sprendimai:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.

2. Valdybos ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.

4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metus. Pelno paskirstymo (nuostolių dengimo/perkėlimo) projektas įvertintas teigiamai.

5. Patvirtinta 2023 metų pajamų išlaidų sąmata.

6. Išrinkti Kredito unijos valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.

7. Išrinkti Kredito unijos paskolų komiteto nariai ir paskolų komiteto pirmininkas.

8. Suteikti įgaliojimai Kauno regiono kredito unijos valdybai jos kadencijos galiojimo laikotarpiu priimti sprendimus dėl disponavimu turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

9. Patvirtinti Kredito unijos naujos redakcijos įstatai.

10. Pritarta veiksmams kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.

11. Informuoti visuotinio narių susirinkimo dalyviai apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, atsižvelgiant į sukauptus nuostolius.

Kauno regiono kredito unijos nariai su darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Kęstučio g. 27, Kaunas.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją Administracijos vadovė Neringa Mikulėnienė, tel. +370 698 56235, el.paštas: neringa@kaunounija.lt

Kauno regiono kredito unija